Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1.       De navolgende begrippen hebben de volgende betekenis:

“voorwaarden”      : deze verkoop- en leveringsvoorwaarden;

“koper”        : iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken of diensten van

  ons afneemt of aan wie wij een aanbieding doen;

“zaken”       : alle zaken of diensten die onderwerp zijn van een door ons gedane
  aanbieding of een met ons gesloten overeenkomst.

2.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Koper wordt verondersteld de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden voor toekomstige aanbiedingen of overeenkomsten.

3.       Door aanvaarding van onze aanbiedingen of door het geven van een opdracht aan ons aanvaardt de koper deze voorwaarden met gelijktijdige buitinwerkingstelling van andere voorwaarden, waaronder zijn eventuele eigen voorwaarden. Voor zover nodig, wijzen wij de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de koper hierbij uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, catalogi

1.       Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, die wij verstrekken in catalogi, online of anderszins, binden ons niet. Hoewel wij er naar streven deze afbeeldingen en overige specificaties zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, mogen zij niet worden beschouwd als een exacte voorstelling van hetgeen wat wij aanbieden, en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

2.       Eventuele afwijkingen van onze afbeeldingen en overige specificaties geven de koper niet het recht de ontvangst of de betaling van zaken te weigeren of enigerlei vergoeding van ons te verlangen.

3.       Toezending van catalogi, prijslijsten of enige andere documentatie verplicht ons niet tot levering.

 

Artikel 3. Prijzen

1.       De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze prijslijsten, offertes, advertenties, brieven of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend en binden ons niet.

2.       Wij behouden ons het recht voor eventuele prijsstijgingen als gevolg van vóór de levering van kracht geworden verhogingen of toeslagen van respectievelijk op vrachttarieven, lonen en/of wisselkoersen, danwel in geval van verhoging van bestaande of invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten, naar billijkheid aan koper door te berekenen.

3.       Tenzij anders overeengekomen geldt de prijs op de dag van de levering, zoals door ons aan de koper gefactureerd.

4.       Al onze prijzen zijn in euro’s en exclusief de BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds danwel door uitvoering van de opdracht. Onder schriftelijke bevestiging wordt ten deze mede begrepen het zenden van de factuur. De voorwaarde van schriftelijke bevestiging c.q. uitvoering van de opdracht geldt eveneens voor orders, voorwaarden en bedingen aangenomen door onze vertegenwoordigers, verkopers of tussenpersonen.
 2. Eventuele aanvullende overeenkomsten zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 3. Zodra u klant bent, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

Artikel 5. Levering

 1. Levering geschiedt af Venenweg 23, Zwanenburg.
 2. Zaken af te leveren aan koper in Nederland worden altijd met verzendkosten geleverd tenzij anders overeengekomen. Indien de koper om een andere leveringswijze verzoekt, zijn de eventueel daaraan verbonden hogere kosten voor rekening van de koper.
 3. Deni Wheelstyling behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 4. Wij behouden ons voorts het recht voor deelleveranties te verrichten.

 

Artikel 6. Leveringstermijn

 1. Door ons opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Wij trachten zoveel mogelijk te leveren binnen de opgegeven of overeengekomen termijnen van levering. Bij eventuele overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Zodanige overschrijding geeft koper bovendien nimmer het recht de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren, enigerlei vergoeding van ons te verlangen, ontbinding van de overeenkomst te vorderen, danwel enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voor koper voortvloeit niet na te komen of op te schorten.
 3. Koper vrijwaart ons voor eventuele vorderingen van derden ten gevolge van een overschrijding van de leveringstermijn.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het door ons geleverde gaat eerst op de koper over indien en nadat hij heeft voldaan al hetgeen hij uit hoofde van de betreffende overeenkomst, en voor zover de wet dat toelaat ook uit hoofde van andere overeenkomsten, aan ons is verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Het is de koper verboden de door ons geleverde zaken aan derden in (bezitloos) pand te geven, te belenen, in bruikleen of consignatie of bewaring te geven, of op enige wijze juridische of feitelijk onder welke titel dan ook aan derden af te staan of over te dragen voordat hij alle uit hoofde van enige overeenkomst met ons.
 3. Indien de koper zaken heeft verkocht en doorgeleverd aan een derde voordat de eigendom op hem is overgegaan, wordt deze ten opzichte van ons slechts houder van zaken. Koper is verplicht een voorbehoud in deze zin bij de doorverkoop en levering te maken. Bovendien draagt de koper reeds nu voor alsdan aan ons over de eventuele vorderingen die hij bij doorverkoop/levering op een derde zal verkrijgen. Deze overdracht wordt reeds nu voor alsdan door ons aanvaard.
 4. Voor het geval koper door ons geleverde zaken bewerkt en onze eigendomsrechten door zaaksvorming of anderszins verloren gaan geeft koper reeds nu voor alsdan de (bewerkte) zaken aan ons in bezitloos pand als meerdere zekerheid voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens ons. Dit pandrecht wordt reeds nu voor alsdan door ons aanvaardt.
 5. Wij hebben steeds het recht om van koper vervangende en/of aanvullenden zekerheden te verlangen. Koper zal die zekerheden op ons eerste verzoek verschaffen.
 6. Indien de koper de producten die zijn vervangen wil behouden is deze verplicht ze binnen 14 dagen op te halen bij Deni Wheelstyling,tenzij anders overeengekomen. Indien dit niet het geval is zullen deze worden afgevoerd en is Deni Wheelstyling niet verantwoordelijk voor de eventueel te lijden financiële schade als gevolg hiervan.

 

Artikel 8. Tekortkoming in de nakoming, faillissement

 1. In geval koper jegens ons tekortschiet in de nakoming van enige verbintenis, onder curatele wordt gesteld of enig aan hem toebehorend vermogensbestanddeel onder bewind wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, alsook in geval van beëindiging van zaken of overlijden van koper en, indien koper een rechtspersoon is, ook in geval van ontbinding van deze rechtspersoon, hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de met koper gesloten overeenkomst(en) ontbonden te verklaren en onze eigendommen terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding en onze overige rechten.
 2. In de hiervoor onder 8.1 genoemde gevallen is iedere vordering die wij op koper hebben terstond opeisbaar.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Deni wheelstyling zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9. Garantie, aansprakelijkheid

 1. Voor de deugdelijkheid en/of geschiktheid van door ons geleverde zaken gaat onze garantie niet verder dan waarvoor door onze leverancier wordt ingestaan.
 2. Onze garantieverplichtingen jegens koper betrekking tot geleverde zaken vervalt indien wij niet binnen veertien dagen na het optreden van het gebrek, of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, door koper schriftelijk van het bestaan van het gebrek op de hoogte zijn gesteld en door de koper in gelegenheid zijn gesteld het gebrek te onderzoeken. Na het verstrijken van zes maanden na de datum van levering vervalt iedere garantieverplichting en kan koper ons generlei (garantie) aanspraken meer geldend maken.
 3. Het beweerdelijk niet-nakomen van onze garantieverplichtingen ontheft koper niet van zijn verplichtingen. Koper kan bij niet-nakoming dan wel niet volledige nakoming van zijn verplichtingen tegenover ons geen aanspraken uit garantie doen gelden. Indien koper met recht een beroep doet op onze garantieverplichtingen zullen wij, naar onze keuze, zorgdragend voor kostenloze vervanging of herstel dan wel voor teruggave van de koopprijs.
 4. Koper is gehouden het aantal en de uiterlijke toestand van het geleverde terstond bij aflevering te controleren. Indien koper niet binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk bij ons reclameert, zijn de aantallen zoals vermeld op de vrachtbrieven of bijgevoegde facturen bindend en zal voorts niet meer gereclameerd kunnen worden over zichtbare beschadigingen.
 5. Door ons als juist erkende reclames geven aan koper geen recht de (gehele) levering te weigeren of betalingen op te schorten.
 6. Deni Wheelstyling is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of de montagehandleiding en/of raadpleeg onze website.
 7. Wij hebben geen andere of verdere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken.
 8. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons kan worden gevergd, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 11. Facturering en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Deni Wheelstyling zal u aanmanen. Wederpartij is in dit geval Deni Wheelstyling administratiekosten verschuldigd.
 3. Indien een incasso opdracht niet uitgevoerd kan worden door een ontoereikend saldo, wordt de incasso opdracht nogmaals uitgevoerd, Deni Wheelstyling is in dit geval genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Indien een incasso tot tweemaal teruggeboekt wordt zonder het opgeven van een oprechte reden, zijn wij genoodzaakt om verdere zendingen onder rembours of vooruitbetaling te leveren
 4. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 5. Bezwaren naar aanleiding van facturen dient koper binnen 3 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Een aldus geuite klacht geeft koper echter nimmer het recht enigerlei verplichting jegens ons niet na te komen of op te schorten.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen in alle gevallen minimaal 15% van het gevorderde bedrag.
 7. Koper is met betrekking tot het door hem aan ons verschuldigde niet gerechtigd tot enige aftrek van resp. verrekening met enige vordering die hij jegens ons zou menen te hebben. Indien koper meent aanspraken jegens ons te kunnen doen gelden, ontheft hem dat op geen enkele wijze van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn verplichting tot betaling aan ons.
 8. Door koper verrichte betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van eventueel aan ons verschuldigd geraakte rente en kosten en vervolgens tot voldoening van onze op het moment van de betreffende betaling langst openstaande opeisbare facturen. Het voorgaande geldt niet tegenstaande kopers mogelijk andersluidende mededeling bij zijn betaling.

 

 

 

 

Artikel 12. Retourzendingen

 1. Foutief geleverde zaken dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden geretourneerd. Alvorens de geleverde zaken kunnen worden geretourneerd dient hiervoor een melding te worden gedaan bij Deni Wheelstyling. Deni Wheelstyling zal een retourformulier toesturen welke dient te worden toegevoegd aan de retourzending. Hierop dient en alle tijden te worden vermeld het factuurnummer en de reden van retourneren.         
 2. Retourzendingen van zaken anders dan wegens foutieve levering is alleen mogelijk indien wij ons daarmee tevoren schriftelijk akkoord hebben verklaard. Daartoe dient de koper ons een specificatie toe te zenden onder vermelding van het pakbon- en factuurnummer waarop de zaken staan vermeld. Daarna zullen wij beoordelen of en zo ja welke zaken zullen worden teruggenomen. Eventuele creditering zal plaatsvinden onder aftrek van tenminste 15 % behandelingskosten. Deze zullen door Deni Wheelstyling tevoren worden medegedeeld.
 3. Onverminderd het bepaalde onder 12.2 zullen wij retourzendingen slechts in behandeling nemen indien en voor zover door ons bevoegd is getekend voor ontvangst van de betreffende zending.
 4. Indien naar aanleiding van een retourzending een creditnota volgt. Zal deze ongeacht eventueel plaatsgevonden hebbende prijsveranderingen uitgaan van de prijs op de dag van levering verminderd met, voor zover van toepassing, de percentages genoemd onder 12.1 en 12.2.

 

 

Artikel 13. Speciale bestellingen

1.       Zaken die wij niet op voorraad hebben, kunnen ten allen tijden speciaal worden                                                               

besteld. Koper is dan ook verplicht deze speciaal voor hem bestelde zaken onvoorwaardelijk af te nemen.

 1. Zaken die wij niet op voorraad hebben, die wij speciaal hebben besteld of voor de koper zijn geproduceerd kunnen niet worden geannuleerd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14. Intellectuele/industriële eigendom

 1. De op door ons geleverde zaken rustende rechten van intellectuele/industriële eigendom gaan niet mee over op koper doch worden door ons uitdrukkelijk voorbehouden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, is de koper slechts bevoegd tot vervreemding van de door ons geleverde zaken in de verpakking, hoedanigheid en met de merkaanduiding als waarin resp. waarmee de betreffende zaken door ons aan koper zijn geleverd.

 

Artikel 15. Conversie

1.       Indien enige bepaling in deze voorwaarden niet rechtsgeldig mocht zijn, zal daarvoor in de plaats treden een rechtsgeldige bepaling dat de bedoeling van het oorspronkelijk beding zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als authentieke versie van deze voorwaarden wordt beschouwd de versie gesteld in de Nederlandse taal.

 

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

1.       Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Bij mogelijke wijzigingen zal de klant tijdig op de hoogte worden gebracht.

2.       De wijzigingen treden pas in werking wanneer deze aan de klant zijn medegedeeld of wanneer aangegeven wordt dat de wijzigingen ingaan per nieuwe datum.